Gizlilik Politikası – Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,  internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ve Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ve Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş iletmeniz durumunda, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Gaziantepli Kardeşler Otomotiv San. Tic. ve Paz. A.Ş’ye 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Türkçe
AutoKing Auto King
OtoShops Oto Shops
0262 325 35 45 Randevu Talebi